Izdevumu “Latvijas Būvniecības” un “Latvijas Architektūra” rīkotais konkurss „Gada būvinženieris Latvijā 2012”

Nolikums

Konkursa rīkotāji

Konkursu izsludina izdevumi „Latvijas Būvniecība” un “Latvijas Architektūra” kopā ar sadarbības partneriem – Ramirent, Rem Pro, Abloy, Promat, Rīgas domi un Peikko Latvija.

Konkursa pamatojums

Būves un projekti Latvijā tiek nominētas un saņem prestižas būvniecības un arhitektūras gada balvas. Taču to visu rada cilvēki. Izdevumi „Latvijas Būvniecība” un “Latvijas Architektūra” un vēlas izcelt un novērtēt tos vadošos un jaunos speciālistus būvniecībā, tos labākos būvinženierus, kuru ieguldījums ir patiess un nenovērtējams, kuri veic vairāk par pienākumos noteikto un kuri darbojas savā profesijā ar tādu atdevi, ko ir vērts parādīt ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Tāpēc konkurss “Gada būvinženieris Latvijā” tiek rīkots jau piekto gadu, nerimstoši paaugstinot vērtēšanas kompetenci.

Konkursa misija

1. Popularizēt augstas raudzes speciālistus un celt Latvijas būvniecības nozares prestižu, kam pateicoties tiek celts Latvijas būvniecības nozares prestižs.

2. Noskaidrot labāko projekta vadītāju, sertificēto būvdarbu vadītāju, jauno speciālistu un sertificēto inženieri–projektētāju Latvijā 2012. gadā.

3. Noskaidrot būvdarbu vadītāju, kas pelnījis īpašu atzinību par darbiem restaurācijā, individuālo māju būvniecībā , inženiertehnisko risinājumu izpildē.

4. Atzinīgi novērtēt profesionālus un zinošus būvinženierus Latvijā, kuri paveikuši savā profesionālajā jomā ko īpašu.

5. Sekmēt kvalitatīvas būvniecības popularizēšanu Latvijā.

Konkursa termiņi

Konkursa izsludināšana – 2012. gada 20.novembris

Pieteikumu pieņemšana – līdz 2013. gada 15. februāra plkst. 17.00

Pieteikumu nodošana žūrijai – 2013. gada 20. februāris

Žūrijas vērtējuma apkopošana – 2013. gada 20. februāris-11.marts

Laureātu apbalvošana– 2013. gada marta otrā puse

Pieteikumi iesniedzami šādās nominācijās:

„Gada projekta vadītājs Latvijā 2012”.

„Gada būvdarbu vadītājs Latvijā 2012”.

„Gada jaunais speciālists Latvijā 2012”.

„Gada inženieris – projektētājs 2012”.

Specbalvas

Žūrijai ir tiesības piešķirt specbalvas būvdarbu vadītājiem par īpašu ieguldījumu restaurācijas darbos, inženiertehnisko risinājumu izstrādē un realizācijā, individuālo māju būvniecībā u.c.

Prasības pretendentiem

1. Pretendentam uz titulu „Gada projekta vadītājs Latvijā 2012” un „Gada būvdarbu vadītājs Latvijā 2012” jābūt Latvijā strādājošam būvinženierim ar inženiera darba pieredzi ne mazāku par 5 (pieciem) gadiem.

2. Pretendentam uz titulu „Gada jaunais speciālists Latvijā 2012” jābūt no 2 (divu) līdz 5 (piecu) gadu darba pieredzei.

3. Pretendentam uz titulu „Gada inženieris–projektētājs Latvijā 2012” jābūt vismaz 5 (piecu) gadu stāžam projektētāja darbā.

4. Pretendendēt uz balvām var personas, kas strādājušas būvobjektos, kuri 2012. gadā atrodas celtniecības procesā vai ir nodoti ekspluatācijā 2012. gadā.

5. Piedalīšanās konkursā ir bez maksas.

Pretendentu pieteikšana

1. Pretendentus konkursam piesaka trešā puse – būvfirmas, darba devēji, projektu pasūtītāji, par pretendenta darbību informēti un zinoši Latvijas iedzīvotāji, pilsētu un pašvaldību pārstāvji, uzņēmēju organizāciju pārstāvji, juridiskas un fiziskas personas, kas nav pretendenta pirmās pakāpes radinieki.

2. Pieteikumus pieņem līdz 2013. gada 15. februāra plkst. 17.00

3. Konkurss tiek izsludināts vietnē www.gadabuvinzenieris.lv, izdevuma „Latvijas Būvniecība” drukātajā versijā un mājaslapā www.latvijasbuvnieciba.lv, izdevumā “Latvijas Architektūra”, konkursa sadarbības partneru vietnēs, izdevuma “Latvijas Būvniecība” sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos.

Materiālu iesniegšana

1. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2013. gada 15. februāra plkst. 17.00

2. Anketa un darbības apraksts iesniedzams valsts valodā. Papildmateriāli iesniedzami tajā valodā, kādā tie izstrādāti.

3. Obligāti iesniedzamie materiāli:

3.1 Aizpildīta anketa (2 lapas, [Pieteikuma anketa]) ar datiem par pretendentu. Tā pieejama:

3.1.1. www.gadabuvinzenieris.lv;

3.1.2. pie konkursa organizatoru pārstāves Gunitas Jansones, e-pasts: gunita@lilita.lv.

3.2. Īss pretendenta darbības apraksts – ne vairāk kā 2 A4 formāta lapu garumā:

3.2.1. īss pieredzes raksturojums: izglītība, sertifikāti, darba stāžs;

3.2.2. pretendenta darbības apraksts (tai skaitā, būvobjektu, kuros viņš strādājis un strādā un kuri ekspluatācijā nodoti 2011. un 2012. gadā vai tiek būvēti patlaban), raksturojums:

3.2.2.1. objekta nosaukums, adrese;

3.2.2.2. objekta tips: birojs, dzīvojamā ēka, tirdzniecības ēka, ražošanas ēka utt.;

3.2.2.3. pasūtītājs;

3.2.2.4. projektētājs;

3.2.2.5.būvfirma;

3.2.2.6. būvuzraugs;

3.2.2.7.pakļautībā esošo darbuzņēmēju (ja tādi ir piesaistīti) un darbinieku skaits;

3.2.2.8.būves apjomi (m², m³);

3.2.2.9. būvniecības ilgums;

3.2.2.10. iekļaušanās līgumā noteiktajos termiņos un būvdarbu tāmē;

3.2.2.11. nodošanas ekspluatācijā datums, ja ēka jau nodota

3.2.2.12. objekta foto CD vai, ja anketa tiek sūtīta elektroniski, tad pievienots foto jpg formātā

4. Pēc izvēles iesniedzamie materiāli, kas atspoguļo pretendenta darbību:

4.1. avīžu un žurnālu izgriezumi;

4.2. zinātnisko, tehnisko darbu un citu izstrādņu kopijas;

4.3. darbības rādītāju atspoguļojums u.c.

5. Materiālu iesniegšanas veids:

5.1. izdrukātā veidā nododot personiski žurnāla „Latvijas Būvniecība” pārstāvim;

5.2. vai izdrukātā veidā nosūtot pa pastu (pasta zīmogs – 2013. gada 15. februāris); adrese: „Latvijas Būvniecība”, SIA “Izdevniecība Lilita LAB”, Mūkusalas 41B, Rīga, LV-1004;

5.3. vai nosūtot elektroniskā veidā: latvijasbuvnieciba@lilita.lv.

Konkursa žūrija

1. Pretendentus vērtē žūrija, kuras sastāvā ir profesionāļi – būvniecības nozares, sabiedrisko organizāciju, mediju un mācībspēku pārstāvji.

2. Žūrijas sastāvs:

2.1. Agrita Lūse, žurnāls „Latvijas Būvniecība”,

2.2. Jānis Lejnieks, žurnāls “Latvijas Architektūra”,

2.3. Leonards Dubkevičs, RD īpašuma departaments,

2.4. Mārtiņš Straume, Latvijas Būvinženieru savienība,

2.5. Zigmārs Brunavs, biedrība “Latvijas ceļu būvētājs”,

2.6. Gunārs Valinks, Latvijas Inženierkonsultantu asociācija,

2.7. Leonīds Jākobsons, Būvmateriālu ražotāju asociācija,

2.8. Ārijs Videvuds Lapsa, Rīgas Tehniskās universitāte, Latvijas Betona savienība,

2.9. Mārtinš Studers, Latvijas Būvkonstrukciju Projektētāju asociācija,

2.10. Ineta Buka ,SIA „REM PRO”.

Vērtēšana

1. Vērtēti tiek tikai tie pieteikumi, kas iesniegti vai nosūtīti noteiktajā laikā un ir noformēti atbilstoši konkursa nolikumam.

2. Pretendentu vērtēšana notiek pēc tālāk – 4. punktā – minētajiem kritērijiem. Vispirms vērtē katrs žūrijas loceklis atsevišķi, pēc tam visu žūrijas pārstāvju vērtējumi tiek summēti. Par uzvarētāju kļūst pretendents ar vislielāko punktu skaitu.

3. Ja žūrijas pārstāvis un pretendents pārstāv vienu organizāciju vai uzņēmumu, šis žūrijas pārstāvis pretendenta–kolēģa vērtēšanā nepiedalās. Šādā gadījumā, aprēķinot punktu kopsummu, trūkstošais vērtējums tiek aizstāts ar pārējo žūrijas pārstāvju kopvērtējuma vidējo aritmētisko punktu skaitu, noapaļojot to līdz veselam skaitlim: ja aiz komata ir no 1 līdz 4, apaļo uz leju; ja aiz komata ir no 5 līdz 9, apaļo uz augšu.

4. Vērtēšanas kritēriji:

4.1. Nominācijā “Gada projektu vadītājs Latvijā 2012”:

4.1.1. Būvinženiera darbības atbilstība būves projektam un sadarbība ar projektētājiem (līdz 10 punktiem)

4.1.2. Būvinženiera spēja realizēt inovatīvus risinājumus pieteiktajos objektos: racionalizācijas priekšlikumi, inovācijas- jauni materiāli, konstrukcijas utt. (līdz 10 punktiem);

4.1.3. Darba aizsardzības, drošības tehnikas, vides aizsardzības prasību un citu būvniecības procesus reglamentējošu prasību izpildes nodrošināšana objektā (līdz 10 punktiem;

4.1.4. Atbildība par līguma izpildi, kvalitātes un termiņu ievērošana pieteiktajos objektos (līdz 10 punktiem);

4.1.5. Spēja organizēt racionālu darbu , sadarbība ar apakšuzņēmējiem vai ģenerāluzņēmēju (līdz 10 punktiem);

4.1.6. Citi īpaši sasniegumi (līdz 5 punktiem).

4.2. Nominācijā “Gada Būvdarbu vadītājs 2012”:

4.2.1. Būvinženiera darbības atbilstība būves projektam un sadarbība ar projektētājiem (līdz 10 punktiem);

4.2.2. Būvinženiera spēja realizēt inovatīvus risinājumus pieteiktajos objektos: racionalizācijas priekšlikumi, inovācijas- jauni materiāli, konstrukcijas utt. (līdz 10 punktiem);

4.2.3. Darba aizsardzības, drošības tehnikas, vides aizsardzības prasību ievērošana objektā (līdz 10 punktiem);

4.2.4. Atbildība par līguma izpildi, kvalitātes un termiņu ievērošana pieteiktajos objektos (līdz 10 punktiem)

4.2.5. Spēja organizēt racionālu darbu, sadarbība ar apakšuzņēmējiem vai ģenerāluzņēmēju (līdz 10 punktiem) ;

4.2.6. Citi īpaši sasniegumi (līdz 5 punktiem).

4.3. Nominācijā “Gada inženieris-projektētājs Latvijā 2012”:

4.3.1. Projekta atbilstība Latvijas būvnormatīvu obligātajām prasībām un citiem būvnecību reglamentējošiem noteikumiem Latvijā (līdz 10 punktiem);

4.3.2. Inženiera ieviestās novitātes pieteiktajos objektos: racionalizācijas priekšlikumi, inovācijas- jauni materiāli, konstrukcijas utt. (līdz 10 punktiem);

4.3.3. Atbildība par līguma izpildi, kvalitātes un termiņu ievērošana pieteiktajos objektos (līdz 10 punktiem);

4.3.4. Sadarbība ar pasūtītāju un pārējiem objekta darbuzņēmējiem (līdz 10 punktiem);

4.3.4. Citi īpaši sasniegumi (līdz 5 punktiem).

4.4. Nominācijā “Gada jaunais speciālists Latvijā 2012”:

4.4.1. Darba atbilstība Latvijas būvnormatīvu obligātajām prasībām un citiem būvnecību reglamentējošiem noteikumiem Latvijā (līdz 10 punktiem);

4.4.2. Spēja realizēt inovatīvus risinājumus pieteiktajos objektos: racionalizācijas priekšlikumi, inovācijas- jauni materiāli, konstrukcijas utt. (līdz 10 punktiem);

4.4.3. Atbildība par līguma izpildi, kvalitātes un termiņu ievērošana pieteiktajos objektos (līdz 10 punktiem);

4.4.4. Spēja organizēt racionālu darbu (līdz 10 punktiem);

4.4.5. Citi īpaši sasniegumi (līdz 5 punktiem).

5. Pēc uzvarētāju noteikšanas žūrija īpašā sanāksmē var lemt par papildu atzinību un/vai balvu piešķiršanu.

6. Žūrijai ir tiesības piešķirt diplomu un balvu konkursa uzvarētājam, kā arī dažādu organizāciju speciālbalvas.

Iesniegto materiālu izmantošana

Pretendentu darba aprakstus un piemērus izdevumi „Latvijas Būvniecība” un “Latvijas Architektūra” un konkursa partneri var izmantot izglītojošiem vai citiem nekomerciāliem mērķiem.

Apbalvošana

Gada balvas pasniegšana un uzvarētāju apbalvošana notiks 2013. gada marta otrajā pusē. Par šī pasākuma norisi izdevumi „Latvijas Būvniecība” un “Latvijas Architektūra” informēs atsevišķi.

Papildinformācija

Papildinformāciju var saņemt pie organizatoru pārstāves Gunitas Jansones:

e-pasts: gunita@lilita.lv; tālr.: 29407147;

www.gadabuvinzenieris.lv.